بستن
license

استاندارد مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی

نیروی کار موتور محرک اقتصاد هر کشوری محسوب می شود و زمانی اقتصاد جامعه رو به رشد می رود که جامعه بتواند از ظرفیت های این نیروی کار به صورت موثر استفاده کند. حفظ، نگهداری  و صیانت از این نیروی کار بسیار برای جوامع مهم و ضروری می باشد. در همین راستا فصل چهار  قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز به مباحث حفاظت فنی و بهداشت کار پرداخته است.  در این فصل از قانون کار وظیفه صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور بر عهده دو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است (مواد 85، 86 و 96 قانون کار). بنابراین رعایت ایین نامه های صادر شده از طرف این دو وزارت خانه (مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به عنوان زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز سلامت محیط و کار به عنوان زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) برای تمامی کارفرما ها، کارگران و کارآموزان لازم الجرا می باشد.
با مروری به ماده 10 آیین نامه لوازم حفاظت فردی (صادره توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار) مشخص می شود که در اجراي ماده 90 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، وسايل حفاظت فردي مورد اســتفاده در كارگاه ها بايد مطابق با استاندارد ملي يا سايراستاندارد هاي مورد قبول كه به تائيد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده است، باشد.
لذا با توجه به همین قانون لازم است که تمامی تولید کنندگان تجهیزات ایمنی تایدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار را داشته باشند.
در همین راستا تجهیزات ایمنی ارک توانسته تایدیه های این مرکز را برای کفش های تولیدی (پایپوش های ایمنی) خود اخذ نماید.